Werkwijze

Kennismakingsgesprek / intakegesprek Het intakegesprek wordt over het algemeen gehouden op het kantoor van BSF FINANCE dan wel adres van de cliënt. Uiteraard is degene aanwezig die het bewind of budgetbeheer aanvraagt. Wanneer de betrokkene hulpverlening heeft, dan is het wenselijk dat ook de hulpverlener bij het gesprek aanwezig is. Tijdens de intake worden de volgende punten in ieder geval besproken:

 • Verloop van het intakegesprek
 • Kennismaking
 • Werkzaamheden van de bewindvoerder / budgetbeheerder
 • Uitleg over de maatregelen
 • Verwachtingen ten aanzien van de klant
 • Gevolgen voor de klant

Aan de hand van de door u verstrekte informatie tijdens het gesprek bepalen wij samen met u of wij iets voor u kunnen betekenen en bespreken wij een plan dat past bij uw persoonlijke situatie en wensen. Als u hiermee akkoord bent, worden tijdens of zo spoedig mogelijk na het gesprek een aantal formulieren ingevuld en dient de betrokkene nog een aantal stukken aan te leveren, die – in geval van bewind – meegezonden moeten worden met het verzoekschrift onderbewindstelling dat naar de Rechtbank wordt gestuurd.

Werkwijze Bewindvoering

Een aantal weken (of soms maanden) nadat het verzoekschrift door Rechtbank is ontvangen, krijgt betrokkene een nota van de Rechtbank om griffiekosten te betalen.

Deze kosten moeten binnen de termijn die in de brief staat worden betaald. Als dit niet gebeurt, wordt het verzoek door de Rechtbank niet behandeld. Na enige tijd volgt een schrijven van de Rechtbank met daarin de datum waarop de kantonrechter een beslissing zal nemen over het verzoek tot onderbewindstelling.

Soms wordt u uitgenodigd om bij de zitting aanwezig te zijn. In andere gevallen vindt de Rechtbank dit niet nodig en krijgt de betrokkene gelegenheid om telefonisch nog vragen te stellen of aanvullende informatie te geven.

Op de dag dat de kantonrechter de beslissing heeft genomen over het bewind, is de onderbewindstelling officieel. De Rechtbank stuurt u hierover een schriftelijke bevestiging, de zogenaamde beschikking. Dit duurt meestal 2 tot 4 weken. Op het moment dat BSF FINANCE deze beschikking heeft ontvangen, kan er pas echt gestart worden. Realiseert u zich derhalve dat er geruime tijd zit tussen het eerste contact en het daadwerkelijk van start gaan van het bewind.

In geval van schuldenbewind wordt deze werkzaamheden uitgebreid met hulp bij problematisch schulden.

Wij begrijpen dat wanneer u bij ons aanklopt omdat u problemen ondervindt van uw schuldenlast, de aanvraag vaak al spoed heeft. Daarom voert BSF FINANCE in aanloop naar de onderbewindstelling, op verzoek ook inkomensbeheer uit. Hiertoe tekent u een overeenkomst zodat wij uw financiën al kunnen beheren voordat de beschikking door de Rechtbank is afgegeven.

Werkzaamheden die door BSF FINANCE zullen worden uitgevoerd:

 • Aanvragen onderbewindstelling
 • Plan van Aanpak opstellen
 • Cliënt begeleiden naar de zitting (Rechtbank)
 • Opstellen budgetplan
 • Boedelbeschrijving opmaken
 • Informeren van alle betrokkenen
 • Postverwerking
 • Bewaken van de beslagvrije voet
 • Onderzoeken dan wel aanvragen van alle inkomensverruimende maatregelen (huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van o.a. gemeentelijke belastingen)
 • Openen van een nieuwe bankrekening (beheerrekening)
 • Leefgeld
 • Financiële administratie / uitvoeren van betalingen conform budgetplan
 • Verzekeringen en declaraties
 • Maandelijkse rapportages
 • Jaarlijkse belastingaangifte Box 1
 • Regelmatig contact met cliënt
 • Spreekuurcontact
 • Informatie en advies
 • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen